بسته بندی:
  • تعداد در هر جعبه : 8 عدد
  • تعداد جعبه بر روی هر پالت : 72 عدد
  • متراژ در هر جعبه : 1/44 مترمربع
  • متراژ بر روی هر پالت : 103/68 مترمربع
  • وزن در هر جعبه : 30 کیلوگرم
  • وزن بر روی هر پالت : 2160 کیلوگرم
  • واحد شمارش : مترمربع m2
.
توضیحات مختصر
تعداد در هر جعبه
8 عدد
تعداد جعبه بر روی هر پالت
72 عدد
متراژ در هر جعبه
1/44 مترمربع
متراژ بر روی هر پالت
103/68 مترمربع
وزن در هر جعبه
30 کیلوگرم
وزن بر روی هر پالت
2160 کیلوگرم
واحد شمارش
مترمربع m2